Gwarancje ubezpieczeniowe to doskonały instrument dla firm, umożliwiający realizację wielu kontraktów w jednym czasie, bez konieczności blokowania własnych środków pieniężnych. Dzięki temu przyczyniają się do sprawniejszego funkcjonowania firmy, poprawiają ich płynność finansową oraz podnoszą wiarygodność wobec kontrahentów

W zależności od aktualnych potrzeb, klienci za Naszym pośrednictwem mogą otrzymać następujące gwarancje:

  • Gwarancje wadialne (przetargowe) – są one potrzebne wtedy, gdy firma organizująca przetarg (Przetargi mogą być organizowane w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych jak i w przetargu niepublicznym, organizowanym według wewnętrznego regulaminu Beneficjenta), wymaga zabezpieczenia w postaci wadium od firm które biorą w nim udział;
  • Gwarancje należytego wykonania kontraktu – przedmiotem gwarancji jest w tym przypadku zobowiązanie firmy ubezpieczeniowej do zapłacenia określonej w umowie kwoty wtedy, gdy podmiot, za który Towarzystwo poręcza, nie wykonał lub wykonał w sposób niewłaściwy zobowiązania zapisane w kontrakcie;
  • Gwarancje usunięcia wad i usterek – w tym przypadku Towarzystwo ubezpieczeniowe, udzielające takiej gwarancji, zobowiązuje się do zapłaty określonej w kontrakcie kwoty, w przypadku gdy firma, która taką gwarancję otrzymała, nie wykonała lub niewłaściwie wykonała zobowiązania wynikające z rękojmi za wady lub gwarancji jakości;
  • Gwarancje łączone należytego wykonania oraz usunięcia wad;
  • Gwarancje kaucyjne (gwarancje zwrotu zaliczki) – gwarancje kaucyjne w Warcie stanowią zabezpieczenie, które jest wymagane przez wynajmującego lokal, powierzchnię użytkową, na podstawie umowy najmu. Gwarancja jest udzielana na podstawie kaucji, która stanowi zabezpieczenie roszczeń wynajmującego, w związku ze szkodami mogącymi powstać na wskutek działań najemcy w wynajmowanym lokalu. Dzięki tej gwarancji, wynajmujący ma zapewniony zwrot kosztów w przypadku nieopłacania czynszu przez wynajmującego, zwrócenia wynajmowanego lokalu czy powierzchni użytkowej do stanu wyjściowego. Gwarancja ta pozwala również na pokrycie kosztów napraw i remontów, powstałych na wskutek szkód spowodowanych przez najemcę;
  • Gwarancje środowiskowe (NOWOŚĆ) - produkt dla firm, których działalność wiąże się ze zbieraniem, przetwarzaniem odpadów, które do prowadzenia określonej działalności potrzebują stosownego pozwolenia na prowadzenie / koncesji.
  • Gwarancje kontraktowe dotyczą: zapłaty wadium należytego wykonania kontraktu usunięcia wad i usterek zwrotu zaliczki