Jeśli bliska jest Ci idea ekologicznego domu, oszczędności na rachunkach za prąd i postanowiłeś zainstalować instalację paneli fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych - to produkt właśnie dla Ciebie.

Przedmiotem ubezpieczenia są sprawne i gotowe do użytku instalacje, które posiadają odpowiednie zabezpieczenia przeciwnapięciowe i położone są w strefie niezagrożonej zalaniami i podtopieniami.

Instalacje mogą być zainstalowane na:

  • budynku mieszkalnym
  • budynku gospodarczym
  • budowli

Zakres ubezpieczenia:

  • nieprzewidziane zdarzenia losowe, które obejmują 18 zjawisk takich jak:
    dewastacja, grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, lawina, napór śniegu, osuwanie się ziemi, powódź, pożar, przepięcia (szkody elektryczne), trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu, upadek obiektów, upadek statku powietrznego, wandalizm, zapadanie się ziemi, zalanie
  • zniszczenia w wynik akcji ratowniczej w związku z wyżej wymienionymi zdarzeniami losowymi
  • utrata lub zaginięcie instalacji wskutek kradzieży, kradzieży z włamaniem lub rozboju