Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków - ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ochroną objęte jest życie i zdrowie ubezpieczonego. Odszkodowanie wypłacane jest ubezpieczonemu lub uposażonemu (uprawnionej osobie) w sytuacji wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, na skutek którego poszkodowany doznał uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia lub zmarł.

NNW może występować jako samodzielna polisa lub dodatek do innego ubezpieczenia np. turystycznego lub komunikacyjnego.