Ubezpieczenie OC to ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Jak wskazuje sama nazwa, będziemy mieli z nim do czynienia w sytuacjach, w których staliśmy się sprawcą zdarzenia wywołującego szkodę innej osobie. Szkoda taka może przy tym obejmować mienie jak i zdrowie konkretnego człowieka. W praktyce będzie chodziło głównie o zalane mieszkanie sąsiada, uszkodzenie jego ogrodzenia, zniszczenie towarów w sklepie, wybicie szyby przez dziecko (w takiej sytuacji odpowiadają oczywiście rodzice malucha)

czy nawet nieumyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu na skutek potrącenia pieszego podczas jazdy na rowerze – to wszystko mieści się w pojęciu odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym.

W tego rodzaju sytuacji poszkodowany może żądać od nas albo zadośćuczynienia albo odszkodowania – w zależności czy szkoda dotyczyła jego osoby czy mienia. Z zadośćuczynieniem będziemy mieli do czynienia wtedy, gdy ktoś zażąda od nas zapłaty za wyrządzoną jej krzywdę (np. uszkodzenie ciała/ pogorszenie stanu zdrowia na skutek wypadku), z odszkodowaniem zaś, gdy zniszczymy takiej osobie mienie. Innymi słowy, zadośćuczynienie wiąże się wyłącznie z krzywdą na osobie, zaś odszkodowanie z uszkodzeniem materialnym jakiejkolwiek rzeczy.

OC W ŻYCIU PRYWATNYM chroni przed finansowymi konsekwencjami zdarzeń, których skutkiem są szkody osobowe lub rzeczowe spowodowane osobom trzecim. Ubezpieczenie obejmuje wszystkich domowników, a także szkody wyrządzone przez zwierzęta domowe, na terenie całego świata z wyłączeniem USA i Kanady.

Zakres ubezpieczenia: 
Przedmiotem ubezpieczenia jest ochrona prawnych interesów Ubezpieczonego związanych z jego prywatną sferą życia, a także:

  • wynikających ze stosunku pracy, związanych z umowami zawieranymi przez Ubezpieczonego jako konsumenta,
  • wynikających z doznania uszczerbku na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku, związanych z kierowaniem przez Ubezpieczonego pojazdem, związanych z posiadaniem i użytkowaniem pojazdu mechanicznego, związanych z nieruchomością.
  • Finansowanie kosztów adwokata i procesu sądowego w celu uzyskania pełnej kwoty odszkodowania
  • Przeprowadzenie analizy umowy w celu wskazania niekorzystnych zapisów i zaproponowanie korzystnych zapisów dla Ciebie.